Ta với non xanh trước biết nhau
Non xanh người cũ biết ai nào?
Cuối thu vẫn thế mùa hồng lá
Nửa giáp thành ra khách bạc đầu
Ráng tía trên trời nguyên tướng ảo
Suối trong bên lối vẫn lòng sâu
Mây tuôn đầu núi cùng ai nói
Sư tự thỉnh chuông gió ngập lầu

tửu tận tình do tại