Cảnh cũ qua chơi một chiếc thuyền,
Phong quan ngảnh lại tứ vô biên.
Vợ mai con hạc quen thành thú,
Chị gió dì trăng vốn túc duyên.
Năm sắc văn nên, bay cửa động,
Chín thành nhạc tấu vẳng non tiên.
Núi sông phong cảnh còn như trước,
Tạm mấy vần thơ khắc đá truyền.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.