Nước Việt nằm sát biển xanh,
Bãi thơm lại trời chiều tạnh.
Nước hồ thông quang bến trắng,
Mặt trời ẩn sáng núi xanh.
Dã ngoại nghỉ nơi vô định,
Rong chơi miễn cảnh hữu tình.
Thiên Thai nghe chẳng xa mấy,
Rồi cũng đến Thạch Kiều xinh.

tửu tận tình do tại