Nghi lễ kiểu đời Chu
Phát tang tại Hán đô
Ai tiếc vua Ngu Thuấn?
Khóc hướng núi Thương Ngô

tửu tận tình do tại