Ba tháng thu nơi đầm Mộng Trạch
Về Thương Ngô mây bạc năm xưa
Cánh chim uyên vạc bay xa
Lại về nhập bọn gà gô tầm thường

tửu tận tình do tại