Vua Hán chưa ngơi chiến
Cung vẫn đóng Tiêu Tương
Tráng lệ một sớm hết
Uy linh ngàn năm không
Dấu còn lưu trướng đế
Bày tiệc đãi chư công
Lạnh lùng xa ngoài cõi
Xuân vẫn ấm thành trong
Vui nhớ về chiều tối
Ca xướng tiếp gió lồng
Triều ta thiên tử quý
Đâu mượn Thúc Tôn Thông


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc (Nguyễn Tôn Nhan soạn dịch), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)