Ngày Hàn thực gặp ông trên ngựa
Tiết cuối xuân buồn bã nát lòng
Tiếc thay nhìn suốt bến sông
Không ai người chốn Lạc Dương thủa nào
Vời trông chủ trên sao Bắc Cực
Thân lưu đày xuống tuốt biển nam
Vườn xưa trong cảnh thương tâm
Hẳn là liễu vẫn xanh um đêm ngày

tửu tận tình do tại