Chồng xa, vợ cách, tức hay chăng?
Biết tỏ cùng ai nỗi bất bằng.
Cỏ áy, hoa xàu con bóng xế,
Trăng mờ, đêm quạnh đám mây giăng.
Hộc hồng muôn dặm toan vùng vẫy,
Chim cá trăm đường đã lấp ngăn.
Cảnh lạ lòng quê đau đớn bấy,
Nỗi niềm riêng tỏ với vừng trăng.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990