Rừng núi đá xanh màu giải phóng.    > đã xanh màu...

Máu hoa trong máu đỏ như son,   > hoà trong máu...

LNg.BXL.