Nếu tôi nhớ không nhầm, cuối cùng của bài thơ còn một câu: "Việt nam trên trái đất này..."