Tặng Ng. T.

Thuỷ chung tình bạn chùm hoa tím
Hôn hít hoa thơm, tưởng Huế gần
Bữa mô mời bạn vô chơi Huế
Cồn Hến buồm giong ngược bến Tuần.


Nguồn: Tố Hữu, Gió lộng, NXB Văn học, 1981