Không rét mà sao buốt giá băng
Đêm ba mươi Tết, tối không trăng
Lắng nghe pháo nổ ran ngoài phố
Giây phút giao thừa đến đó chăng ?


(Đêm 30 Tết Tân Mùi 1991)