Không rét mà sao buốt giá băng
Đêm ba mươi Tết, tối không trăng
Lắng nghe pháo nổ ran ngoài phố
Giây phút giao thừa đến đó chăng?


Đêm 30 Tết Tân Mùi 1991

Nguồn: Tố Hữu, Một tiếng đờn, NXB Văn học, 1992