Bài hát Dậy mà đi sau được phổ thành nhạc bởi nhạc sĩ Tôn Thất Lập, là một trong những nhạc phẩm tiêu biểu của phong trào kháng chiến chống Mỹ trên mặt trận văn hoá "Hát cho đồng bào tôi nghe".
https://www.youtube.com/watch?v=NUbRfXfjYxA