Nguyễn Khắc Viện:

Năm mươi năm ấy vẫn còn thơ
Từ bấy đua chen mãi đến giờ  
Mái tóc pha sương chưa hết dại
Con tằm rút ruột chẳng còn tơ
Thuyền con quá tải không qua sóng  
Mộng lớn tài hèn chớ ước mơ
Với giá, lương, tiền dân khốn đốn
Trăm năm bia miệng, hỡi nhà thơ!  


Điền Phong:

Huênh hoang hai tiếng Đảng và Thơ
Ngất ngưởng ngôi cao mãi tới giờ,
Chính trị sẵn bài, chuyên bẻm mép,
Kinh tài thiếu kế, rối vò tơ.
Sắm vai lãnh tụ, toan chèo lái!
Lên mặt văn hào, thỏa ước mơ.
Hạ bệ mất rồi, đừng bước tiếp
Hãy về an phận với nghề thơ!