Giao tế trong lúc gian nan quá
Ai cũng vào núi Hoá tìm ông
Khổ cho sứ giả nhọc công
Chiếu vời mang tới, về không được gì
Thác nước lạnh rì rì ru ngủ
Sương khói xanh ướt phủ ngọn Liên
Tình hình binh biến liên miên
Thăm nhau trắc trở, thân miền mây vương

tửu tận tình do tại