Nguồn: Tập thơ Lòng miền Nam của Tế Hanh, Nhà xuất bản Văn nghệ, in lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung, số xuất bản 45/TH, in 4.026 cuốn tại nhà in Tân Dân 93 Hàng Bông, Hà Nội, in xong và nộp lưu chiểu tháng 7-1956.

Ngoài 2 bài thơ cuối tập: Nhớ con sông quê hương, Chiêm bao, còn lại là những bài thơ dưới trung bình, làm theo phong trào. Thật đáng tiếc cho một tên tuổi như Tế Hanh.