Tập thơ Lòng miền Nam của Tế Hanh, NXB Văn nghệ, in lần thứ hai có sửa chữa và bổ sung, số xuất bản 45/TH, in 4.026 cuốn tại nhà in Tân Dân 93 Hàng Bông, Hà Nội, in xong và nộp lưu chiểu tháng 7-1956.