Hoa mai thưa lạt,
Mảnh băng tan chảy,
Gió đông thầm báo xuân ra.
Hang vàng chơi ngông,
Thú đồng đương lớn,
Tạnh trời đồng phẳng thẩn thơ.
Nhớ truyện lầm bám xe nhờ.
Khi tơ bay bướm lượn,
Ý nghĩ diết da.
Rặng liễu, khe đào,
Sắc xuân gán loạn khắp từng nhà.

Vườn Tây đàn tiệc đêm khuya.
Đèn lồng ngăn bóng nguyệt,
Xe ruổi chạm hoa.
Vườn lan chưa vắng,
Lữ khách dần già,
Quay về mọi việc khác xưa.
Cờ quán rượu khói mờ.
Đứng trên lầu ngước mắt,
Quạ thoáng liệng qua.
Lòng quê canh cánh,
Thầm theo dòng nước tới trời xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.