Không trở về dầu đến bên thành núi
Gặp nhau xong nào hẹn nữa kiếp này
Hãy giữ cho trên hồ sen ngày khác
Lại nói thêm như đã hội hợp đây

tửu tận tình do tại