Thuyền nhẹ chao chao,
Theo dòng lần tới nơi hoa nở.
Duyên trần lầm lỡ,
Không cách nào trú ngụ.

Khói nước mịt mờ,
Ngàn dặm tà dương phủ.
Non lố nhố,
Tơi bời hoa đỏ.
Chẳng nhớ đường năm cũ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.