Bác đã về thôi, đời đáng chán!
Tôi còn sống mãi, rượu cùng ai?


(An Nam tạp chí 1932)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002