(hạ)

Hỏi hoa, hoa chẳng nói
Trông hoa, hoa lại cười
Hoa nô cũng giống chơi bời
Yêu hoa, hoa có yêu người hay không?
Nước xanh càng tỏ thức hồng


Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918