Chưa có đánh giá nào
3 bài thơ
Tạo ngày 07/01/2019 15:31 bởi tôn tiền tử
Tây Thi là vở tuồng soạn năm 1922, kể tích đời Xuân Thu, nước Ô Việt bị nước Ngô đánh thua, vua Ô Việt là Câu Tiễn và quan đại phu Phạm Lãi mưu đem hai mỹ nhân là Tây Thi và Trịnh Đán sang cống Ngô, làm vua Ngô mê say, rồi sau Ô Việt đánh bại Ngô.