Nghe tin đồn nước xuống mà lên
Mấy tỉnh hôm sau thấy vỡ liền
Bao bác chúa nhà cam chịu ướt
Mà anh vua bếp được ngồi trên
Cô đào chạy lụt nhem đùi trắng
Thày lí làm đê khiếp mặt đen
Đục nước năm nay cò lại béo
Bao nhiêu đê vỡ bấy nhiêu tiền


(Đông Pháp thời báo 1927)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]