Mưỡu:
Ngồi buồn nhớ chuyện người xưa,
Nhớ ông Gia Cát bây giờ nơi nao?
Sáu phen Bắc phạt họ Tào,
Kỳ Sơn chí khí anh hào nghìn thu.

Nói:
Lục xuất Kỳ Sơn Gia Cát Lượng,
Tấm trung tinh treo sáng cõi nhân hoàn.
Biểu xuất sư hoà lệ chứa chan,
Bao xiết nghĩ giang san cùng ấu chúa.
Thành bại, hưng vong, nguyên hữu số,
Tranh hùng cát cứ khả do nhân.

Cuộc trần ai còn có sức kinh luân,
Sao đã chịu tam phân hình đỉnh túc.
Anh hùng tự cổ nan tri túc,
Kể làm chi vinh nhục nghĩa hư vô.
Diệt Tào rồi sẽ thôn Ngô.


Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962