Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Câu đối
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2019 02:03

(Tôi có một ông bạn thân là ông Tú Đặng Đức Tô trước cùng làm công việc thư cục, ông trông nom về việc nhà in. Quyển Kinh Thi xuất bản chính ở hồi ấy. Nhân ông cưới vợ cho người con trai trưởng là một viên chức ở sở Điện báo, Hà Nội nên tôi có câu đối mừng)

Điện tín tin truyền: ông Tú bây giờ nên cụ cố;

Quan thư thơ vịnh: Kinh Thi còn nhớ lúc nhà in.


Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, Hương Sơn xuất bản, 1945