Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/02/2016 17:04

Dịch khí năm nay đã đến rồi
Láng giềng nghe đã một đôi nơi
Có tiền sớm liệu mà cân thuốc
Vô phúc sau này khỏi quét vôi
Kinh tế khó khăn xoay hết đất
Văn chương rẻ ế bán xa giời
Tri âm ai đó mau hồ giấy
Kẻo đến dư đồ lại tả tơi


Bài này viết khi An Nam tạp chí ra hồi thứ năm, lúc sắp cạn tiền in báo.

Nguồn: Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945