Đời thế anh ơi, thế cũng khoe
Hết trò phu cáng lại phu xe
Văn minh chừng mấy ki-lô-mét
Tiến bộ như anh nghĩ chán phè


Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002