Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi karizebato vào 24/11/2009 19:35

Mưỡu:
Nam Phương ngự giá Bắc tuần
Cỏ hoa vùng Bắc tin xuân đón mừng
Trâm hoa tàn quạt tưng bừng
Trời Nam quang cảnh ai từng thấy chưa?

Nói:
Năm Đinh Sửu qua rằm tháng chạp
Bạn quần thoa đông họp bốn trăm người
Đèn văn minh lửa sáng trưng giời
Góp ngọc nói hoa cười nghênh thánh giá
Cung duy mẫu đức nghi thiên hạ
Lạc đổ tiên nhân giáng tự trần

Bụng từ nhân thương xót kẻ bình dân
Đạo bác ái ân cần câu diễn thuyết
Hội Hợp Thiện được nghe lời khuyến thiện
Lòng hướng dương thêm kiển quyển trung quân
Bắc Nam đâu cũng thần dân


1938

(Làm theo đặt hàng của Phạm Lê Bổng, nghị viên, thay mặt Ban tổ chức đón rước)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002