(Nói chèo)

Trượng phu xử thế vô trường sách
Bạc nghệ tuỳ thân nhất đoản đao

Lánh phong trần mài một mũi dao
Khắp phường phố biết bao người nhẵn mặt


Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002