Bài thơ hay.

Đề nghị bác hongha83 rà lại năm sáng tác bài thơ, vì không khớp với Nguồn dẫn. Có nhiều khả năng tập thơ "Hồn đá" in 2005. Nếu đúng vậy thì cả phần năm in "Hồn đá" dưới tiểu sử TG cũng cần chỉnh sửa.

Thêm nữa, phần Nguồn dẫn của tất cả các bài thơ của tập "Hồn đá" cũng cần chỉnh năm in "Hồn đá" là 2005.

Thanks.