Mưỡu:
Anh em đông đủ bên Đài,
Nhân ngày Thánh Đản, nệm bài: Tư Hương,
Chúc dân Nam Việt kiên cường,
Hò nhau thẳng tiến lên đường quang vinh!

Hát nói:
Đất có tuần, nhân có vận;
Này anh em, thẩm thận nghĩ cho sâu.
Nước non nhà luân hãm mấy mươi thâu;
Nay đến hội mở đầu hưng thịnh đó.
Tuyết sỉ tiền nhân mưu sổ độ;
Đồ cường, ngô bối phụ đa nan!
Bao cơ hàn, bao nhục nhã,
Bao vất vả, bao lầm than;
Bao thuở bi ca gầm vũ trụ,
Bao hồi nhiệt huyết nhuộm giang san,
Chí quyết thắng, dẹp tan bao chướng ngại.
Giờ ta hãy còn lênh đênh nơi hải ngoại;
Giữa đêm này, cảm khái thốt thành ca!
Ca rằng: Tổ Quốc hựu tư Gia...


Đài Loan 25-12-1955

Tiêu đề có nghĩa là ngày giáng sinh nhớ quê nhà.

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990