Bom đạn buồn nghe khắp địa cầu,
Tin xuân náo nức đã theo sau.
Chông gai trải lắm chưa sờn gót;
Tuổi tác càng thêm tổ nặng đầu.
Mấy chục dặm xa nhà chẳng thấy;
Bốn nghìn năm cũ nước còn đâu.
Ai về nhắn nhủ người đồng điệu:
Quyết tính cho xong cuộc biển dâu!


1941

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990