Tặng cuộc biểu tình do nhân dân Thái Bình tổ chức đả đảo chính quyền Pháp xâm lược. Làm xong bị Tổng đốc Vi Văn Định bắt giam và tra tấn.

Tỉnh Thái ai hay thái bất bình!
Nhà thiêu người chết cuộc điêu linh.
Phải chăng vận nước hồi suy biến;
Hay bởi lòng dân cố biểu tình.
Theo gót bao chàng oan khó gỡ,
Cầm cân lắm kẻ mắt không tinh.
Xương tan thịt nát vồ ai tấn?
Muốn hỏi Gia Long bộ luật hình.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990