Cái nợ tang bồng tí tẻo teo,
Nay đòi mai hỏi tiếng ong eo.
Ta nay quyết kéo trời Nam lại,
Kẻo để giang sơn đổ lộn phèo.


Bài thơ này do cụ Nhất làng Quang Lang, huyện Thuỵ Anh đọc cho ông Phạm Nhuế, giáo viên Trường Phổ thông cấp III Thái Bình ghi.

Nguồn: Đặng Huy Vận, Chu Thiên, “Đề đốc Tạ Hiện và phong trào chống Pháp ở Nam Định và Thái Bình ở cuối thế kỷ XIX”, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 83, 1966