Một mái nhà sàn - một mái thơ
Trăng treo cửa sổ thực và mơ
Vần thơ của Bác gieo đêm ấy
Cho gió xuân lên ấm đến giờ.


Nguồn: Nhân dân hằng tháng số 157 tháng 5/2010