Là xử sĩ phong hầu không tướng
Thú lâm truyền chọn hướng trời cho
Trong nhà bọt ngọc nghìn pho
Ba mươi năm chú chữ từ vi biên
Mắt ai xanh người quen thiên hạ
Nay bạc đầu tiết cả am cao
Tương Dương kỳ cựu khổ sao
Bàng công không chịu bước vào thị châu

tửu tận tình do tại