Đình sông đuốc sáng gặp ông
Tiếng đàn tiếng sáo mặn nồng náo huyên
Sớm mai giã biệt lên thuyền
Chỉ còn vượn hú suốt miền trời mây

tửu tận tình do tại