Buổi sáng còn kẻ cày người cấy
Chiều đã thành thây bấy thương đao
Cha con nằm chết bên nhau
Máu pha đỏ thắm nước hào thành Lương

tửu tận tình do tại