Tôi sinh ra vốn đà thích tửu
Chị em khuyên cữ rượu ăn nhiều
Nếu tôi được uống cho phiêu
Thì trong cuộc sống chẳng điều khó khăn

tửu tận tình do tại