Vô tận tấm lòng mẹ
Mừng về kịp dẫu xa
Mũi kim dầy áo rét
Dấu mực mới thư nhà
Thấy mặt thương gầy guộc
Gọi con hỏi thiết tha
Làm con ấp úng thẹn
Khổ chẳng rám kêu ca

tửu tận tình do tại