Nước non khêu gợi mối duyên văn
Cảnh chín châu đà trải gót chân
Cái việc ba sinh thôi chớ hỏi
Ta vừa hai chục lẻ tư xuân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)