Núi tạnh không ưng vẽ núi mưa
Gương trong tự trách dọi non mờ
Mơ hồ muôn cảnh trân gian giống
Ngựa gió xe mây tiện lại qua

tửu tận tình do tại