Bình băng ôm bóng giáng
Thân đặt trong gương sáng
Nhìn mãi nhau quên lời
Đây là tri kỷ đáng

tửu tận tình do tại