Gió xuân lạnh
Mưa xuân tràn
Ý xuân nào ai biết
Sầu xuân chán tựa lan
Lò xuân lửa ấm thêm ngon giấc
Rượu xuân nồng đượm khó từ nan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)