Gió xuân lạnh
Mưa xuân tràn
Ý xuân nào ai biết
Sầu xuân chán tựa lan
Lò xuân lửa ấm thêm ngon giấc
Rượu xuân nồng đượm khó từ nan


Nguồn: Tâm trạng Tương An quận vương qua thi ca của ông, NXB Văn nghệ, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)