Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/12/2018 01:29

Khen ai cắc cớ bấm trời tây,
Tỉnh giấc Hằng Nga mới kẻ mày.
Một mảnh lênh đênh chìm đáy nước,
Nửa vành lững thững giợn chân mây.
Cá ngờ câu thả tơi bời lội,
Chim ngỡ cung trương dáo dác bay.
Khuyên chúng chớ chê rằng chếch mác,
Một mai tròn vạnh bốn phương hay.


Khảo dị: Bản trong Tục ngữ, cổ ngữ, gia ngôn (Huỳnh Tịnh Của, 1897)
Thơ trăng non

Khen ai cắc cớ bấm trời tây;
Tỉnh thức Hằng Nga khéo vẽ mày.
Một phiến lênh đênh trôi mặt nước;
Nửa vành lững đững dán chơn mây.
Cá ngờ đâu thả tơi bời lội;
Chim ngỡ cung trương sập sận bay.
Miệng thế chớ chê rằng chếch mác,
Một mai tròn trịa bốn phương hay.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007