Đàn gảy nhà ai đó,
Cung thương điệu tuyệt vời.
Vượn kêu ba núi vẳng,
Hạc khóc chín đầm rơi.
Điệu gấp như mưa đổ,
Tiếng cao vút tận trời.
Đàn xong, nghe nữa khó,
Sầu khổ dạ bời bời.

tửu tận tình do tại