Phòng sách việc đời tránh bấy nay,
Nương song vò võ tựa đần ngây.
Trò thêm chân rắn đừng khoe khéo,
Chuyện vuốt râu hùm dám nói hay.
Giữ vụn lại thành thêm tuổi thọ,
Gìn lời ấy chính bớt ương tai.
Thế gian kẻ biết cơ trời ít,
Cười tớ hành tàng chuyện nước mây.

tửu tận tình do tại