Buổi sớm sông xuân đã dấy sầu
Tiễn biệt ngâm thơ lại xót đau
Lưu luyến phút giây rồi xa cách
Đôi nẻo tình thâm mãi nhớ nhau