11.00
Nước: Trung Quốc (Nam Bắc triều)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phó Hấp (1 bài)
- Ôn Tử Thăng (1 bài)
- Tiêu Cương (2 bài)
- Nguỵ Thu (1 bài)
- Tuệ Khả thiền sư (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/07/2008 04:56 bởi hongha83
Tăng Xán 僧璨 (497-606) là một thiền sư Trung Quốc, Tổ thứ ba của Thiền tông, nối pháp Nhị tổ là Huệ Khả và là thầy của Tứ tổ Đạo Tín. Sau khi được ấn khả, sư lang thang đây đó, sống ẩn dật không ai biết. Ngoài Thiền sư Đạo Tín, Sư có truyền pháp cho một vị tăng người Ấn Độ là Tì-ni-đa-lưu-chi, người sau này đem Thiền tông sang Việt Nam. Sư cũng là tác giả của "Tín tâm minh" 信心铭, một tác phẩm trứ danh, rất phổ biến trong giới thiền.

Nguồn:
1. http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C4%83ng_X%C3%A1n
2. http://baike.baidu.com/view/563405.htm

Tham khảo: Sử 33 vị tổ Thiền tông Ấn - Hoa/, HT. Thích Thanh Từ b/s, NXB Tôn Giáo, 2007.