Giống hoa tuỳ nhân đất
Từ đất giống hoa sinh
Nếu không người gieo giống
Hoa, đất trọn không sinh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)